info@vosco-online.be +32 (0)475 32 58 28

Wettelijke bepalingen

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van VOSCO-ONLINE. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

VOSCO-ONLINE en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiele compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. VOSCO-ONLINE en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. 

VOSCO-ONLINE is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien VOSCO-ONLINE gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat VOSCO-ONLINE of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en VOSCO-ONLINE is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacy

VOSCO-ONLINE verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten die via deze webstek met haar contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.

Copyright - auteursrechten

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privé-gebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel geïnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten.

Maatschappelijke zetel

VOSCO-ONLINE
Edward Vlietinckstraat 29, 8400 Oostende
T. +32 (0)475 32 58 28
E info@vosco-online.be
BTW:  BE 0895 634 553

 

De website van Vosco Online maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN